Tabell A

Tabell A sammanfattar den slutliga energianvändningen i kommunen. Nedanför hänvisar vi till olika källor där man kan hitta lämplig statistik.

Kommunens byggnader/utrustning/anläggningar

 • Termen anläggningar omfattar energiförbrukande enheter som inte är byggnader (t.ex. vattenreningsanläggningar, återvinningscentraler och komposteringsanläggningar).
 • Bostäder ägda av kommunen eller kommunägda bolag ska inkluderas i underkategorin ”Bostäder”.
 • På SCB:s webb hittar du statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. I användarhandledningen till statistiken  framgår vad som ingår i sektorn ”Offentlig verksamhet”. Här kan du hitta en del av den data du behöver. Användning av el och värme framgår också av tabellen.
 • Statistik för hur mycket bensin, diesel och etanol som levererats till din kommun har SCB i sina ”Oljeleveranser-Kommunvis redovisning”. Data för fler bränslen går att få tag på genom att köpa den utökade/detaljerade versionen av den här statistiken av SCB. Man får då, förutom antal m3 också fördelning mellan olika förbrukarkategorier. För att passa det som efterfrågas i Borgmästaravtalets uppföljning behöver enheten räknas om från kubikmeter till MWh. Uppgifter om energiinnehåll för omräkningen finns här.

Icke-kommunala servicebyggnader och anläggningar

 • Refererar till alla byggnader och anläggningar i tjänstesektorn (servicesektorn) som inte ägs eller sköts av kommunen (t.ex. kontor för privata företag, banker, små- och medelstora företag, handel och sjukhus).
 • På SCB:s webb hittar du statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. I användarhandledningen till statistiken  framgår vad som ingår i sektorn ”Övriga tjänster”. Här kan du hitta en del av den data du behöver. Utöver ”övriga tjänster” skall även el och bränslen i MWh från SCB sektorn ”jordbruk, skogsbruk, fiske” inkluderas här.
 • Notera att även här redovisas dessa sektorers användning av drivmedel. Dessa skall inte inkluderas i inrapporteringen på denna rad.

Bostäder

 • Här tittar vi på energianvändning i byggnader som huvudsakligen används som bostäder
 • På SCB:s webb hittar du statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. I användarhandledningen till statistiken framgår vad som ingår i sektorerna ”Småhus”, ”Flerbostadshus” och ”Fritidshus”. Här kan du hitta en del av den data du behöver.
 • Genom att titta på statistik för insatt mängd bränsle vid produktion av värme/kyla (fjärrvärmeverket), uppgifter om biobränsleanvändning i hushållen (sotarregistret), elanvändning i bostäder (elnätsägarens statistik) och kommunala oljeleveranser (villaolja) kan man få en ganska bra bild av energianvändningen i bostäder.

Gatubelysning

 • Denna del avser gatubelysning som ägs eller drivs av den lokala myndigheten. All icke kommunal gatubelysning bör hänföras till kategorin ”Icke kommunala servicebyggnader och anläggningar”.
 • Här avses allmän belysning som kommunen sörjer över. Kontakta den förvaltning som ansvarar för belysning av gator, cykelvägar, parker, allmänna platser, trafikljus etc i kommunen (vanligen den tekniska förvaltningen). Begär in siffror för använd mängd el för belysningen.
 • I det fall statistiken ej går att få fram så ingår denna del i SCBs statistik över elanvändning i ”offentlig verksamhet” som redovisas under ”kommunala byggnader och anläggningar” samt ”grundläggande”.
 • Obs! Glöm inte att dra bort denna mängd el från ”kommunala byggnader, utrustning/anläggningar” om du hämtat statistik från SCBs kommunala energibalanser, raden; ”offentlig verksamhet”.

Industrier

 • Med undantag av industrier som ingår i EU:s utsläppshandelssystem.
 • I allmänhet har kommuner endast ett begränsat inflytande på industrin. Därför tillämpas följande regler för undertecknarna av Borgmästaravtalet: Kommunen kan besluta att inkludera denna sektor i sin handlingsplan (ej obligatoriskt). Energi- och koldioxiduppgifter som hänförs till denna sektor ska rapporteras endast om sektorn är inkluderad i handlingsplanen. Anläggningar som ingår i Europeiska handelsrättssystemet (ETS, European Emission Trading Scheme) ska undantas, såvida inte sådana anläggningar var inkluderade i kommunens tidigare energiplaner och koldioxidinventeringar. Om industriutsläpp är inkluderade i basårsinventeringen, och ett stort industriföretag/anläggning stänger ner mellan basåret och målåret, ska dess utsläpp undantas från inventeringen. Klimatmålet får ej nås genom omlokalisering av industrier. På samma sätt behöver inte nya industriföretag/anläggningar som uppförs i kommunen mellan basåret och målåret inkluderas i inventeringarna för framtida år. För de kommuner som väljer att redovisa industrins energianvändning föreslår vi metoden nedanför.
 • På SCB:s webb hittar du statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. I användarhandledningen till statistiken framgår vad som ingår i sektorn ”Industri, byggverksamhet”. Här kan du hitta en del av den data du behöver. Här ingår även de drivmedel (för fordonsdrift) som denna sektor använder, vilket inte ska inkluderas i inrapporteringen på denna rad.
 • I det fall det är två prickar i något av fälten i SCBs kommunala energibalans, alternativt om kommunen vill presentera färskare statistik, kan man vända sig direkt till miljöförvaltningen och där titta på miljörapporter (dvs. i det fall man bedömer att det i kommunen finns industrier som använder exempelvis naturgas, gasol, biobränslen etc. i sina processer).

Kommunens fordonsflotta

 • Avser fordon ägda/leasade och använda av kommunorganisationen. Energianvändningsuppgifter bör vara baserade på verkliga konsumtionsuppgifter av drivmedel (privat/kommersiell transport, kommunal bilpark eller kollektivtrafik) eller utifrån uppskattningar baserat på körsträckan i kommunens vägnät.
 • Ta kontakt med kommunens ekonomienhet och begär in siffror för inköpt mängd drivmedel för den kommunala organisationen (förvaltningar och bolag) avseende föregående år. Här kommer förutom diesel och bensin, även förnybara drivmedel att redovisas, så som biogas, RME och E85.
 • OBS! Om kommunen är ägare av kollektivtrafikbolaget skall dess andel inte inkluderas i denna rad.

Kollektivtrafik

 • Här fyller du i den energianvändning, fördelat på olika energislag, som åtgått för den kollektivtrafik som kommunen råder över; lokalbussar, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg etc.
 • Kontakta kollektivtrafikbolagen i kommunen och fråga efter drivmedelsstatistik för det aktuella året.
 • I det fall det i kommunen finns spår- eller järnvägstrafik skall elanvändningen från denna även inrapporteras här. Detta kan du hitta på SCB:s webb i statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp, i sektorn ”Transporter”.

Privat och kommersiell transport

 • Här fyller du i den energianvändning, fördelat på olika drivmedel, som åtgått för transporter (och som ej specificerats ovanför) inom kommunens geografiska område. Det är alltså allmänheten (personbilstrafik) och kommersiella transporter (taxi, godstransport etc).
 • Statistik för hur mycket bensin, diesel och etanol som levererats till din kommun har SCB i sina ”Oljeleveranser-Kommunvis redovisning”. Data för fler bränslen går att få tag på genom att köpa den utökade/detaljerade versionen av den här statistiken av SCB. Man får då, förutom antal m3 också fördelning mellan olika förbrukarkategorier. För att passa det som efterfrågas i Borgmästaravtalets uppföljning behöver enheten räknas om från kubikmeter till MWh.
 • För att få alla transporter som gjorts i kommunen som geografiskt område, gör såhär:
 • Ta den totala siffran för varje bränsle i kategorin ”Övrigt” (transporter) i de detaljerade oljeleveranserna
 • dra bort den mängd av varje bränsle som du rapporterade in för ”Kommunala organisationens fordonsflotta” och ”kollektivtrafik” så att dessa inte dubbelräknas
 • När man rapporterar bensin behöver man veta hur mycket etanol som låginblandats, så att man kan rapportera denna separat. Och när man rapporterar diesel behöver man rapportera den låginblandade biodieseln separat. Statistik om detta finns i Energimyndighetens rapport ”Transportsektorns Energianvändning” (Sök på deras sida efter den senaste versionen).
 • Obs! Om kommunen väljer att inte inkludera sektorn ”industri” i sin inrapportering kan industrins andel av drivmedel dras bort härifrån. Drivmedel som förbrukas av industrin anges på rad 9.2 ”Slutanv. Industri” i SCBs kommunala energibalanser.

Jordbruk, Skogsbruk, Fiske

 • På SCB:s webb hittar du statistiken Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. I användarhandledningen till statistiken framgår vad som ingår i sektorn ”Jordbruk, skogsbruk och fiske”. Här kan du hitta en del av den data du behöver.
Senast ändrad: 2022-06-22 3:55

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.