Klimatväxling av kommunens tjänsteresor

Klimatväxling är ett sätt att reducera de utsläpp som är svårast att få bort. Oftast fungerar det så att en avgift tas ut vid köp av tjänsteresor med flyg och körning med privat bil i tjänsten. Pengarna samlas i en fond, och medel ur fonden kan sedan sökas av förvaltningarna för investeringar i klimatprojekt inom kommunen.

Varför klimatväxling?

Det har funnits en osäkerhet kring vad kommuner kan eller får göra när det gäller köp av utsläppsrätter, därför har många kommuner och regioner valt att istället inrätta system för lokal klimatväxling, där resor med högt klimatavtryck görs dyrare och överskottet samlas i en fond för klimatåtgärder.

Östersund: köper fossilfritt flygbränsle

Östersunds kommun införde ett system för intern klimatväxling hösten 2017. Sedan dess har andelen tjänsteresor med tåg ökat från 57 procent till 75 procent. Till de 1500 flygresor som ändå gjordes 2019 köpte kommunen förnybart flygbränsle Bio Jet A1.

Helsingborg: Flygresandet minskar

Helsingborgs stad har haft ambitionen under många år att minska antalet flygresor. Trots att flygresorna har pålagts en extra avgift motsvarande 10 % av biljettpriset, som går till en intern klimatkompensationsfond, har flygandet inte minskat. För att komma tillrätta med problemet har politikerna i staden tagit beslut om ett klimatväxlingsprogram, där förvaltningarna får betala en extra avgift för varje flygresa på 50 procent av flygkostnaden. Även tjänsteresor i egen bil inkluderas i programmet och ska beläggs med en avgift på 50 % av milkostnaden. Pengarna som kommer in till fonden används till att låta stadens representanter göra gratis tjänsteresor med Skånetrafikens bussar och tåg samt till bidrag för inköp av elcyklar. Ett år efter fondens införande hade stadens flygresor minskat med en tredjedel.

Växjö: Klimatkontot delar ut projektpengar

Växjö kommun har Klimatkontot, ett internt klimatkonto, dit förvaltningar och bolag betalar in en summa för de utsläpp de ger upphov till med sina inköp av drivmedel och resor. Från Klimatkontot kan sen alla förvaltningar och bolag söka medel för olika typer av klimatåtgärder. Alla bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengar på klimatkontot. Kriterier för att få projektmedel från klimatkontot är: klimatnytta, nyskapande (innovation) samt möjligheterna att nå ut till kommunmedborgarna.

Linköping: Klimatväxling finansierar grön resplan

I Linköpings kommun konteras resor och bränslen olika beroende på färdmedel och ursprung. De medel som avsätts på klimatkontot används för implementering av kommunens Gröna resplan.

Lund: Avgift på fossilt resande samlas i klimatfond

I Lunds kommun dras en avgift automatiskt vid köp av flygresor, bensin m.m. och förs till en fond där förvaltningarna kan söka medel för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Region Skåne: Klimatväxlingspengar stöttar hållbart resande

I Region Skåne tas en intern klimatavgift ut för tjänsteresor med privata bilar och flygresor, och pengarna används till åtgärder för att underlätta för medarbetarna att resa hållbart i tjänsten och till och från jobbet.

Jönköping: Förvaltningar betalar CO2-avgift

I Jönköpings kommun betalar förvaltningarna i början av året en avgift som bygger på CO2-utsläppen för persontransporter.

Sollentuna: Klimatneutralisering ingår i avtal med resebyrå

Sollentuna kommun har med i sitt ramavtal med resebyrån att varje resa ska klimatneutraliseras. Resebyrån kompenserar genom Gold Standard CDM. På fakturan från resebyrån framgår hur mycket utsläpp resan orsakat samt hur mycket man betalar för att kompensera den. Resebyrån redovisar även årliga sammanställningar av utsläppen av CO2 från flyg- och tågresor.

Länktips

Region Skåne har tagit fram en guide för kommuner som vill införa klimatväxling. Massor av bra tips längs vägen.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Kommuner kan köpa biobränsle via Fly Green Fund, förutsatt att upphandlingen görs enlig LOU.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.