biodiversitet

Synergier eller konflikter mellan miljömålen?

Alla EU-länder stöder idag skogars multifunktionella värde och att det skogsbruk som bedrivs ska vara hållbart, vilket betyder att skogarnas multipla värden ska beaktas och balanseras över tid. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att den svenska skogen kan bidra positivt i arbetet med att motverka klimatförändringarna, men att det är viktigt att då ta hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald.

FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) menar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Det är en utmaning att bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet, samtidigt som trycket på träråvara ökar för att förse samhället med klimatsmarta produkter.

Naturvårdsverket, och många intresseorganisationer, menar att miljöarbetet hittills inte har varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att för att bevara skogens biologiska mångfald krävs förstärkta åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras och vars värde ökar över tid.

Även om det finns konflikter mellan målen finns även synergier. I EU-rapporten ”The use of woody biomass for energy production” dras slutsatsen att vissa skötselåtgärder som inverkar positivt på klimatet, det vill säga användning av finare avverkningsrester och beskogning av åkermark med blandskog, är åtgärder som även påverkar biodiversiteten positivt. Användning av grövre avverkningsrester och stubbar samt omvandling av naturliga skogar till planteringar missgynnar dock både klimatet och den biologiska mångfalden.

Även Naturskyddsföreningen menar att det finns synergieffekter. I sin rapport ”Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden” skriver de att för att nå miljömålet ”Levande skogar” behöver mer skog med höga naturvärden skyddas och naturhänsynen i skogsbruket öka bland annat genom att volymen död ved ökar även utanför formellt skyddade områden. En bieffekt av detta, menar Naturskyddsföreningen, skulle vara att kolförrådet i det svenska skogslandskapet skulle kunna öka med drygt en miljon ton koldioxid fram till år 2 100. Ett ökat skydd av skogen, och en högre grad av naturhänsyn, skulle därmed ha potential att öka klimatnyttan samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.