Tak med gräs, solpaneler och takfönster.

Lunds koldioxidbudget

Lunds kommun har tagit fram sin koldioxidbudget själv, och använder den vid uppföljning av klimatmålen och när nya klimatmål ska formuleras eller befintliga mål ska uppdateras. Se ett webbinarium om Lunds koldioxidbudget som ger utblick mot andra kommuner också (november 2021).

Vad ingår i Lunds koldioxidbudget?

Lunds koldioxidbudget omfattar kommunens territoriella utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) och utgår från den nationella koldioxidbudget som räknats fram av Klimatledarskapsnoden i Uppsala. Den nationella koldioxidbudgeten (321 Megaton koldioxid) gäller endast för energirelaterade koldioxidutsläpp och omfattar inte skog eller processutsläpp som uppstår vid produktion av cement. Dessa utsläppsposter finns alltså inte heller med i Lunds koldioxidbudget men det är antaget att minskningstakten för andra utsläppsområden behöver vara lika hög som för energiområdet (Källa: Kommunala koldioxidbudgetar: En studie av deras användning i lokalt klimatarbete med fokus på Borås och Lund)

Lunds kommuns koldioxidbudget visar att utsläppen från transportsektorn och jordbrukssektorn måste minska fort och utfasningen av fossila drivmedel måste påskyndas. Därtill behöver aktörer i Lund börja arbeta för ett ökat koldioxidupptag och att öka kolförrådet i mark och vegetation.

Hur använder Lunds kommun sin koldoxidbudget?

I Lund används koldioxidbudgeten för att följa upp kommunens klimatmålsarbete. Den har också fungerat som ett underlag när nya klimatmål har formuleras eller befintliga mål har uppdateras. I det nya utsläppsmålet för Lunds territoriella växthusgaser finns ett nytt delmål för 2025, vilket är menat som en skärpning av målet då det innebär att utsläppsminskningarna måste ske fortare i början.

Lunds kommuns övergripande mål för klimat- och energiområdet att Lund år 2030 ska vara en ”klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring”. Utsläppen av växthusgaser jämfört med 2010 ska minska med minst 65% till 2025 och med minst 80% till år 2030. Det långsiktiga målet är att Lunds kommun år 2045 ska vara klimatpositiv och ha utsläpp som ligger nära noll.

Klimatstrategen i Lund berättar att koldioxidbudgeten också har haft en kunskapshöjande och intresseväckande effekt, vilket har märkts av genom att folk och politiker hört av sig och ställt frågor om koldioxidbudgeten.

 

Senast ändrad: 2022-08-15 12:15

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.