Upphandling av fossilfria leveranser

För att påskynda omställningen till fossilfria tunga fordon kan kommunen ställa krav i upphandlingar. I många upphandlingar är transporten inte det primära. Det vill säga – en vara eller tjänst upphandlas och för att kommunen ska nås av varan eller tjänsten krävs en transport, en så kallad inbäddad transport. Flera kommuner har också samlastnngscentraler för att minska utsläppen och transportbehovet ytterligare. Här kan du läsa om några exempel från våra medlemmar.

Upphandlingskrav transporter

Exempel på krav som kommuner ställer på transporterna i livsmedelsupphandling av huvudgrossist. Kommunen som ställt kraven inom parentes:

 • Vid avtalsstart ska minst 80 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. Med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel menas:
  – Bioetanol (ED95/E85/75)
  – El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  – Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
  – Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
  – Vätgas
  De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 90 % köras på sådant bränsle. Senast 12 månader efter avtalsstart ska 100 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. (Järfälla)
 • Transporterna ska drivas 100 % fossilfritt senast år 2025. 100 % från kontraktsstat gav extra poäng och det hade vinnande grossisten. (Finspång)
 • Minst 70 % fossilfritt och mervärde för elektrifierat. Nuvarande leverantör kör med 5 el-lastbilar. (Göteborg)
 • Krav på 20 % fossilfritt exklusive reduktionsplikt. Vid uppföljning har vi fått statistik från vår leverantör som visar att de har runt 90 % fossilfritt för de fordon som levererar för vårt avtal. (Helsingborg)
 • Samtliga fordon som används för att utföra uppdraget ska drivas med förnybart drivmedel som inteomfattas av rapporteringen enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder. Med förnybara avses: Bioetanol (ED95/E85/75), El, Biogas, Vätgas och Biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100/B100)
  Senast 12 månader in i avtalet ska samtliga fordon som används inom uppdraget drivas med el/biogas eller vätgas.
  Förslag till bevis:
  Fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras utsläppsfritt eller på biogas alternativt på förnybara bränslen.
  Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart. Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar regelbundet. Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på fordonsgas och vätgas. Biogas kan verifieras med grön gas-avtal. (Jönköping)
 • Lätta fordon (< 3,5 ton) ska minst uppfylla kraven för Euro 6 och ska drivas med biogas eller el.
  Biogasfordon ska drivas av Biogas100. El ska vara producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  Tunga fordon (> 3,5 ton) ska minst uppfylla kraven för Euro V och ska drivas av förnybart bränsle. Vid nyanskaffning av tunga fordon under avtalstiden ska fordonen som minst uppfylla kraven för Euro VI och fordonet ska framföras på el eller biogas. (Kalmar)
 • Särskilda kontraktsvillkor: Detta villkor ska vara uppfyllt senast sex månader efter avtalsstart. Minst hälften av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel. Med förnybara menas:
  bioetanol (ED95/E85/75)
  – el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  – fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
  – biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100)
  – vätgas (Olofström)

Samlastning

Flera kommuner har utvecklat samlastningscentraler för att minska kostnader och transporter nära exempelvis skolor. Ofta sker detta i samverkan med andra kommuner där samlastningscentral och upphandling görs gemensamt.

Upphandlingskrav på transporter som fraktar från samlastningscentral:

Borås:

2.6.7 Miljö

De fordon som används för transportuppdraget ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro VI och drivas på fordonsgas. Tankställen för fordonsgas finns etablerat i Borås.

Distributören ska under kontraktsperioden sätta upp mål för att minska utsläpp av kväveoxider, kolväten, partiklar och buller från tempererad last. Ersättningsfordon som används för uppdraget ska uppfylla kraven enligt Euro V men behöver inte drivas med alternativa drivmedel.

Botkyrka, Huddinge mfl:

Gällande last-miledistributionen har vi satt ett utsläppskrav koldioxid per levererat kilo (max 7g CO2/kg). För att nå under det krävs det att transporterna sker i princip uteslutande med förnybara drivmedel. Vi ställer inget specifikt krav på vilket drivmedel som skall användas. I praktiken körs vårt flöde i dagsläget endast med HVO100 samt Biogas100. Åkeriet som utför transporterna använder endast förnybara bränslen på samtliga sina transporter även i övrigt. Skulle CO2/kilo överstiga maximinivå på årsbasis utgår vite.

Resultat:  Antalet transporter till verksamheterna inom Södertörns kommuner har minskat med hälften, utsläppen av kvävgaser minskat med 70% och utsläppen av koldioxid med 90%. Resultaten har uppnåtts genom transportoptimering, samlastning och nyttjande av moderna lastbilar vilka drivs på förnybara drivmedel.

Läs mer här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.