Sidan av en lastbil intill väg som svänger.

Upphandling av leveranser

För att påskynda omställningen till fossilfria godstransporter kan kommunen ställa krav i upphandlingar. I många upphandlingar är transporten inte det primära. Det vill säga – en vara eller tjänst upphandlas och för att kommunen ska nås av varan eller tjänsten krävs en transport, en så kallad inbäddad transport. Flera kommuner har också samlastningscentraler för att minska utsläppen och transportbehovet ytterligare. Här kan du läsa om tips och verktyg samt några exempel från våra medlemmar.

Fossilfri upphandling av resor och transporter

Vilka avtal handlar det om och hur ska vi prioritera? För att välja ut de upphandlingar som är viktiga och för att ställa rimliga krav gäller det att se till hur mycket transporter som ingår i upphandlingen och därefter avgöra hur skarpa kraven ska vara. Se bilden nedan för vägledning.

Bild från BioDriv Öst

Mer info om utgångspunkter i upphandling av transporter hittar du i denna korta film och i BioDrivÖsts Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling samt Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter.

Modell för fossilfri upphandling av transporter

För att klara omställning av transportsektorn till 2030 måste vi jobba med flera förnybara alternativ, det vill säga diversifiera och låta bra alternativ på drivmedel verka parallellt för att kunna byta ut det fossila. Detta ger också en riskspridning som är positivt om exempelvis priset stiger på ett drivmedel. Upphandlingarna kan också bidra till utveckling av ny infrastruktur – främst kopplat till el, vätgas och biogas. Men upphandling kan vi alltså lösa flera problem på en och samma gång och ge positiv inverkan på alla miljömål och övriga samhällsviktiga mål. Detta resonemang landar i DRIV-modellen, utvecklad av BioDriv Öst:

 • Diversifiering
 • Riskspridning
 • Infrastrukturutveckling
 • Vi löser flera problem på samma gång

Vilka drivmedel har vi då att välja på och hur kan vi prioritera?

 1. El, vätgas och biogas. El kommer utvecklas starkt, vätgas och biogas kan komplettera. Alla dessa går att producera lokalt.
 2. Etanol. Infrastruktur finns på plats
 3. Biodiesel (HVO100, FAME). Fungerar i alla typer av fordon. Men tillgången är begränsad så bör användas med eftertanke.
 4. Fossilt med inblandning av förnybart (dvs reduktionspliktiga bränslen)

Mer info om DRIV-modellen hittar du i denna korta film och i BioDriv Östs Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling

Bild från BioDriv Öst

Hur följer vi upp avtalen?

För att följa upp avtalen och de krav som ställs kommer här några tips:

 1. Beskriv hur redovisningen ska gå till redan i upphandlingsunderlaget så att det blir tydligt för leverantören
 2. Vid ett flerårigt transportavtal är det en lagom ambitionsnivå att besöka en leverantör och följa upp delar av avtalet en gång om året
 3. BioDriv Öst har tagit fram en mall att utgå ifrån vid uppföljning. Mallen finns att ladda ned på BioDriv Östs hemsida.

Kolla in denna korta film från BioDriv Öst för mer tips om uppföljning.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt EUs beslut Clean Vehicle Directive, CVD, ska det från och med 1 juni 2022, ställas klimatkrav i upphandlingar av vissa fordon och transporter. Det gäller tex inköp, leasing och hyrning av fordon samt kollektivtrafik på väg och sophämtning. För dessa upphandlingar ska en viss andel vara rena enligt lagens definition. Läs mer i detta faktablad.

Upphandlingskrav transporter – exempel 

Exempel på krav som kommuner ställer på transporterna i livsmedelsupphandling av huvudgrossist. Kommunen som ställt kraven inom parentes:

 • Vid avtalsstart ska minst 80 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. Med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel menas:
  • Bioetanol (ED95/E85/75)
  • El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  • Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
  • Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
  • Vätgas
  • De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 90 % köras på sådant bränsle. Senast 12 månader efter avtalsstart ska 100 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. (Järfälla)
 • Transporterna ska drivas 100 % fossilfritt senast år 2025. 100 % från kontraktsstat gav extra poäng och det hade vinnande grossisten. (Finspång)
 • Mindre fordon För fordon upp till 3,5 ton registrerade på företaget som trafikerar avtalsområdet ska:
  • Drivmedlet vara gas eller ren eldrift.
  • Vara nyare än 8 år (Fordonsår).
  • Personbilar inte ha högre emission av CO2 än 200 g/km.
  • Lätta lastbilar inte ha högre emission av CO2 än 250 g/km.

Tyngre fordon. Fordon > 3,5 ton – Ska uppfylla minst emissionskraven motsvarande EURO VI eller senare Euro-krav. Alla tunga lastbilar ska vara maximalt 8 år gamla. – Fordonen ska drivas med något av följande förnybara drivmedel: Biogas, DME producerad av bioråvara , El, (producerat med vatten-, vind-, sol- eller vågkraft samt biobränslen), Etanol – ED95, FAME (t ex RME), HVO-diesel (100% hydrerade vegetabiliska oljor, syntetisk). Leverantören ska också årligen redovisa sin miljöpåverkan i utförda tjänster för myndigheterna. (Trollhättan)

 • Minst 70 % fossilfritt och mervärde för elektrifierat. Nuvarande leverantör kör med 5 el-lastbilar. (Göteborg)
 • Krav på 20 % fossilfritt exklusive reduktionsplikt. Vid uppföljning har vi fått statistik från vår leverantör som visar att de har runt 90 % fossilfritt för de fordon som levererar för vårt avtal. (Helsingborg)
 • Samtliga fordon som används för att utföra uppdraget ska drivas med förnybart drivmedel som inte omfattas av rapporteringen enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder. Med förnybara avses: Bioetanol (ED95/E85/75), El, Biogas, Vätgas och Biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100/B100). Senast 12 månader in i avtalet ska samtliga fordon som används inom uppdraget drivas med el/biogas eller vätgas. Förslag till bevis:
  • Fordonslista över fordon som används i uppdraget med uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras utsläppsfritt eller på biogas alternativt på förnybara bränslen.
  • Förutom fordonslista kan beställaren även stickprovsvis följa upp att fordonen tankas förnybart.
  • Grön el kan verifieras genom att visa avtal/faktura från anläggningen där fordonen långtidsladdar regelbundet.
  • Fakturor/leverantörsstatistik kan visas på fordonsgas och vätgas. Biogas kan verifieras med grön gas-avtal. (Jönköping)
 • Lätta fordon (< 3,5 ton) ska minst uppfylla kraven för Euro 6 och ska drivas med biogas eller el.
  Biogasfordon ska drivas av Biogas100. El ska vara producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  Tunga fordon (> 3,5 ton) ska minst uppfylla kraven för Euro V och ska drivas av förnybart bränsle. Vid nyanskaffning av tunga fordon under avtalstiden ska fordonen som minst uppfylla kraven för Euro VI och fordonet ska framföras på el eller biogas. (Kalmar)
 • Särskilda kontraktsvillkor: Detta villkor ska vara uppfyllt senast sex månader efter avtalsstart. Minst hälften av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel. Med förnybara menas:
  • bioetanol (ED95/E85/75)
  • el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
  • fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
  • biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100)
  • vätgas (Olofström)

Samlastning

Flera kommuner har utvecklat samlastningscentraler för att minska kostnader och transporter nära exempelvis skolor. Ofta sker detta i samverkan med andra kommuner där samlastningscentral och upphandling görs gemensamt.

Upphandlingskrav på transporter som fraktar från samlastningscentral:

Borås:

2.6.7 Miljö

De fordon som används för transportuppdraget ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro VI och drivas på fordonsgas. Tankställen för fordonsgas finns etablerat i Borås.

Distributören ska under kontraktsperioden sätta upp mål för att minska utsläpp av kväveoxider, kolväten, partiklar och buller från tempererad last. Ersättningsfordon som används för uppdraget ska uppfylla kraven enligt Euro V men behöver inte drivas med alternativa drivmedel.

Botkyrka, Huddinge mfl:

Gällande last-miledistributionen har vi satt ett utsläppskrav koldioxid per levererat kilo (max 7g CO2/kg). För att nå under det krävs det att transporterna sker i princip uteslutande med förnybara drivmedel. Vi ställer inget specifikt krav på vilket drivmedel som skall användas. I praktiken körs vårt flöde i dagsläget endast med HVO100 samt Biogas100. Åkeriet som utför transporterna använder endast förnybara bränslen på samtliga sina transporter även i övrigt. Skulle CO2/kilo överstiga maximinivå på årsbasis utgår vite.

Resultat:  Antalet transporter till verksamheterna inom Södertörns kommuner har minskat med hälften, utsläppen av kvävgaser minskat med 70% och utsläppen av koldioxid med 90%. Resultaten har uppnåtts genom transportoptimering, samlastning och nyttjande av moderna lastbilar vilka drivs på förnybara drivmedel.

Läs mer här.

Länktips

BioDrivÖst har tagit fram en Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling samt Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter.

Kolla också in dessa korta filmer där BioDriv Öst bemöter myter om olika förnybara drivmedel.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.