Konsumtion och avfall

Att förändra konsumtionsvanor är både en stor utmaning och möjlighet för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp. Här kan du se hur kommuner jobbar med olika aspekter av hållbar konsumtion.  Vi rekommenderar också Avfall Sveriges kunskapsbank för allt som rör området.

Kommunernas inköp påverkar miljön och klimatet

Upphandlingsmyndigheten presenterade 2018 en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar. Entreprenadarbeten samt varor och tjänster inom byggsektorn är den inköpskategori som har störst klimatpåverkan. I analysen står dessa för cirka 32 procent av klimatpåverkan från alla inköp i kommunerna. Den enskilda kategori som bedöms ha störst klimatpåverkan är drivmedel medan inköpen av livsmedel har störst påverkan när det gäller landanvändning. Miljömål och hänsyn som handlar om biologisk mångfald är därför viktiga vid upphandling av livsmedel. Läs mer

#Textilsmart

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenter att göra medvetna val kring kläder och textil vilket bidrar till en mer hållbar planet. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs. Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

Göteborg räknar med konsumtionen

Illustrationen till höger är Göteborg Stads sätt att visa vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet. Idag släpper den genomsnittlige göteborgaren ut cirka 8 ton växthusgaser per år. Utsläppen sker både lokalt och globalt.

Ett delmål i Göteborg Stads klimatstrategiska program för att uppnå målet om begränsad klimatpåverkan är minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. ”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.