Konsumtion och avfall

Att förändra konsumtionsvanor är både en stor utmaning och möjlighet för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp. Här kan du se hur kommuner jobbar med olika aspekter av hållbar konsumtion.  Vi rekommenderar också Avfall Sveriges kunskapsbank för allt som rör området.

Kommunernas inköp påverkar miljön och klimatet

Upphandlingsmyndigheten presenterade 2018 en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar. Entreprenadarbeten samt varor och tjänster inom byggsektorn är den inköpskategori som har störst klimatpåverkan. I analysen står dessa för cirka 32 procent av klimatpåverkan från alla inköp i kommunerna. Den enskilda kategori som bedöms ha störst klimatpåverkan är drivmedel medan inköpen av livsmedel har störst påverkan när det gäller landanvändning. Miljömål och hänsyn som handlar om biologisk mångfald är därför viktiga vid upphandling av livsmedel. Läs mer

Hur kan då kommuner sänka sin klimatpåverkan från inköp? SKR har samlat nyttigt material för klimatsmart upphandling här. 

Göteborg räknar med konsumtionen

Illustrationen till höger är Göteborg Stads sätt att visa vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet. Idag släpper den genomsnittlige göteborgaren ut cirka 8 ton växthusgaser per år. Utsläppen sker både lokalt och globalt.

Ett delmål i Göteborg Stads klimatstrategiska program för att uppnå målet om begränsad klimatpåverkan är minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. ”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.”

#Textilsmart

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenter att göra medvetna val kring kläder och textil vilket bidrar till en mer hållbar planet. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs. Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

Tillräcklighet

Åsa Callmer, doktorand på KTH, har kommit fram till att köpstopp ger ökat välmående och gör att folk upplever mindre stress. I sin avhandling Making sense of sufficiency: Entries, practices and politics, undersöker Åsa Callmer centrala element i en ”tillräcklighetspolitik” och genom intervjuer med offentliga tjänstemän och företrädare för det civila samhället utforskar hon hinder och potential för att styra samhället mot tillräcklighet.

Läs pressmeddelandet här

Se inspelning från vår webbfika med Åsa 2019

Läs artikel på Forum för miljösmart konsumtion

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.