Mål och uppföljning

Rekommenderade målsättningar för kommunens transportsystem

För att kunna styra transportsystemet mot ett mer aktivt resande så behöver mål brytas ned till varje transportslag. Målen behöver tydligt definiera vilka trafikslag som ska öka och vilka som ska minska. 

Vi rekommenderar att följande målsättningar beslutas politiskt i kommunen. Beroende på om ni har möjlighet att genomföra resvaneundersökningar årligen eller exempelvis vart fjärde år finns olika alternativ för gång, cykel och kollektivtrafikmålen. 

 • Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv) ska årligen minska med x % (kolada)
 • Gångtrafik per invånare ska årligen öka med x % alternativt Gångtrafiken ska öka med x % till år x (RVU)
 • Cykeltrafik per invånare ska årligen öka med x % alternativt Cykeltrafiken ska öka med x % till år x (RVU)
 • Kollektivtrafikresandet per invånare ska årligen öka med x % alternativt kollektivtrafikresandet ska öka med x % till år x (RVU)
 • Motorfordonstrafiken per invånare ska årligen minska med x % (kolada)
 • Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet ska årligen minska med x % (mätningar)

Uppföljning

Utöver uppföljning av målsättningarna ovan, finns det flera nyckeltal att följa för att få indikationer om vilka åtgärder som ger effekt och vilka områden som är i behov av ytterligare åtgärder. Här ger vi några förslag.

Övergripande

 • Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada 
 • Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Finns hos SCB 

Bilar

 • Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) Finns i Kolada 
 • Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv) Finns i Kolada 
 • Personbilar i trafik efter ägande och drivmedel mm (Trafa)

Cykling och gång 

 • Cykelväg i kommunen, total (meter/inv.) Finns i Kolada 
 • Cykelväg i kommunen, kommunal (meter/inv.) Finns i Kolada 
 • Kommunal cykelväg som snöröjs och halkbekämpas, andel (%) Finns i Kolada 
 • Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Finns i Kolada 
 • Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) Finns i Kolada 
 • Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Finns i Kolada 
 • Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) Finns i Kolada 
 • Nöjd-medborgar-index för gång- och cykelvägar (index 0-100). Finns i Kolada 

Kollektivtrafik

 • Befolkning i kollektivtrafiknära läge. Finns i Kolada 
 • Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Finns i Kolada 
 • Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Finns i Kolada 

Egna mätningar/beräkningar

Elevenkät 

 • “Jag går eller cyklar till skolan” 

Föräldraenkät 

 • “Hur kommer barnet oftast till skolan?” 

Andra:

 • Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (Kolada)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.