Producera förnybar el

Flera kommuner har satsat på vindkraft och installerar solceller på taken till kommunala fastigheter. Här är några exempel på hur det kan gå till när kommunen blir en mikroproducent av förnybar el.

Mål och åtgärder

Malmö stads vision är att staden år 2030 försörjs av 100% förnybar energi. En så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt. I stadens översiktsplan står det att en kraftfull satsning ska göras på vindkraft för att bidra till målet att en så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt och att vindbruk proaktivt ska integreras i Malmös framtida landskapsbild.

Eskilstuna kommun har ett mål om att 20% av fastighetsägarna år 2020 ska producera egen sol- eller vindel. Kommunkoncernen ska till 2020 ha 50% av elförbrukningen från vind och 10% från sol.

I Kristianstad kommun ska den havsbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2020 och den landbaserade vindkraftsproduktionen vara 500 GWh/år till år 2025.

Genom sitt solelsprogram vill Linköpings kommun driva på för en snabbare utveckling för solel. Målsättningen är att fler fastighetsägare och näringsidkare ska vara med på resan mot en omställning till ett förnybart energisystem. Linköping ska fortsätta gå i täten och bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle. Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad soleffekt. Produktionen av solel ska utgöra minst fem procent av elanvändningen i Linköping år 2025 och minst 20 procent av elanvändningen år 2040.

Uppsala kommun har satt upp mål om att installera 30 MW solenergi till år 2020 och 100 MW solenergi till år 2030.

Jönköpings kommun deltar som en del av Klimatrådet i Jönköpings län i Solmatchen. Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så mycket solceller som möjligt.

Solceller på kommunens byggnader

Göteborgs stad gör enorma solcellssatsningar via Lokalförvaltningen och Framtiden (kommunalt bostadsmoderbolag), där Lokalförvaltningen sätter upp solceller för 30 miljoner per år (och Framtidens satsning är i ungefär samma storleksordning). En viktig del i satsningen är att som offentlig aktör visa på möjligheten (placering på offentliga byggnader) samt bidra till goda marknadsmöjligheter.

Lunds kommun har byggt Sveriges största solcellsanläggning för bostadshus. Anläggningen är 5500 kvadratmeter stor och beräknas producera 750 000 kilowattimmar el per år. Planerna är att bygga en experimentlekplats som ska visualisera solcellernas effekt och öka intresset för naturvetenskap hos barn och unga. Tekniska chefen på Lunds Kommuns Fastighets AB delar med sig av sina erfarenheter av projektet.

I samband med nyanläggning ställer Lomma kommun krav på mikroproduktion av el. Tre av kommunens skolor har solcellsanläggningar och ytterligare en är på gång. På Lerviks förskola finns en anläggning på över 100 m2 och liknande planeras på Pilängsskolan.

Köpa lokalproducerad solel?

Svenska kommuner har traditionellt upphandlat solceller i egen regi. Men de senaste åren har flera kommuner gått över till att upphandla lokalproducerad solel med energiköpsavtal, eller Power Purchase Agreement (PPA) som det också kallas. Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunens tak eller som en solpark. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören fungerar i praktiken som elleverantör. Läs mer

Vindbruksplaner

Kristianstad och Skellefteå är två av de kommuner som har tagit fram vindbruksplaner. Syftet är bland annat att få en strukturerad vindkraftsutbyggnad genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt.

Solkartor

Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi kartlägger allt fler kommuner solenergipotentialen och visar den i interaktiva kartor. Invånare och företagare kan se på kartorna hur mycket solen strålar på ett visst tak, för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig. Invånare i Mölndal kan se solenergipotentialen för både väggar och tak. På Svensk Solenergis webb finns fler exempel på solkartor.

Solparker

Jämtkraft bygger Solparken – en av Sveriges största solcellsanläggningar – i Östersund. Anläggningen kommer att ha en yta på sex hektar och en effekt på 3 MW och cirka 10 000 paneler. Initiativet kommer från kommunala bostadsbolaget Östersundshem som också äger marken mellan Jämtkraft Arena och E14 där anläggningen byggs. Målet om 7 500 andelar nåddes redan i juli. Tanken var att Jämtkraft skulle behålla en fjärdedel av parken i egen ägo, dvs 7500 andelar, men eftersom intresset är stort släpptes ytterligare 2 500 andelar till försäljning. Jämtkraft beskriver intresset från kunderna som ”överväldigande”. Läs mer

Solcellsdrivna parkeringsautomater

Göteborgs stad har satt upp 1000 solcellsdrivna betalautomater. För kunderna innebär det nya digitala betalautomaterna som kan flera språk och tar fler kort än de gamla. Eftersom automaterna inte ansluts till elnätet, sparar parkeringsbolaget ca 1100 MWh av bolagets elförbrukning per år.

Egna vindkraftverk

Region Skåne har upphandlat sex vindkraftverk som ska el motsvarande 40 procent av Region Skånes elanvändning. De sex vindkraftverken finns i Hultsfreds kommun i Småland. Produktionen beräknas stabilisera och minska Region Skånes kostnader för elanvändningen. Från femte året och framåt beräknas vindkraftverken bidra positivt till Region Skånes resultat.

Sollentuna kommun och Västerås bostadsbolag Bostads AB Mimer äger egena vindkraftverk i Bösjövardens vindpark i Mora kommun. Inför invigningen av vindparken anordnade Sollentuna kommun en tävling där invånare fick komma med förslag på vad de tre vindkraftverk som kommunen äger skulle heta. Kraftverken kallas nu för Sol, Vind och Vatten efter Sollentunaprofilen Ted Gärdestads kända låt. Verken beräknas producera 22-25 GWh. Den egenproducerade elen från vindkraftverken kommer täcka cirka 50 procent av kommunens eget behov. Vad gäller Bostads AB Mimer täcker vindkraftsverket 40 procent av Mimers behov av elenergi för fastighetsdriften.

Länktips

Framtidens Solel är ett projekt som ger inspiration och tips hur företag kan använda solel för att stärka verksamheten. Projektet finansieras av EU’s regionalfond och drivs genom olika aktörer i Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Östergötland. På hemsidan finns information om hu man installerar solel, vilka bidrag som finns och vilka regler som behöver följas. Där finns också exempel om andra som investerat i solel, krönikor och nyheter.

Projektet Klimateffektiv Solenergi har gjort en kunskapssammanställning om klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler: Vad är det för skillnad i klimatpåverkan mellan olika typer av solcellspaneler ur ett livscykelperspektiv? Vilka faktorer har störst betydelse för solcellers klimatpåverkan? Vad är bäst ur klimatsynpunkt, monokristallina eller multikristallina solceller?

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.