Transporter

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. På följande sidor lyfter vi hur kommuner på ett systematiskt och strategiskt sätt kan arbeta för att minska utsläppen från transporter, inom kommunorganisationen och inom sitt geografiska område. Det finns en bred samsyn kring att övergången till en fossiloberoende fordonsflotta måste ske inom tre områden parallellt. Fordonen behöver bli alltmer energieffektiva, andelen fordon som drivs med förnybara bränslen måste öka och biltrafiken behöver minska.

Kommuner kan göra det lätt för invånarna att välja hållbara färdmedel, genom att tidigt i samhällsplaneringen planera för kollektivtrafik, gång och cykel. Behovet av motoriserade transporter kan minskas genom att tänka igenom var man lägger bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter i förhållande till viktiga samhällsfunktioner och trafiksystem. Åtgärder som gröna resplaner för specifika verksamheter och områden, är ofta ett bra komplement till fysiska insatser.

Mål om ett transporteffektivt samhälle

Med transporteffektivitet menar vi att minska behovet av transporter, nyttja befintlig infrastruktur, likvärdig tillgänglighet till olika trafik- och fordonsslag och att det ska finnas förutsättningar för energieffektiv och miljövänlig fordonstrafik (definition från SOU Stärkt planering för en hållbar utveckling).

För en kommun innebär det tydliga målsättningar och ett strategiskt arbete med att genomföra åtgärder, både i infrastrukturen och för att förändra beteende.

Örebro kommun har i sitt Trafikprogram bland annat målsättningen att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil. Uppföljningen av trafikprogrammet sammanställs i Temarapport trafik – läs uppdateringen för 2020 här.

I Lund har man länge intresserat sig för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. Det miljöanpassade transportsystemet LundaMaTs, anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund. Några av Lunds kommuns målsättningar för att uppnå transporteffektivitet är:

  • Utsläppen av koldioxid från trafiken i kommunen ska minska per invånare med 2,5 % per år. (resultatet 2019 är en årlig minskning med 3,7 % per invånare)
  • Av alla resor inom Lunds kommun ska 70 % ske med kollektivtrafik, gång och cykel år 2020 och 75 % år 2030 (målet för 2020 uppnåddes 2019)
  • Cykeltrafiken per invånare ska öka med 1 % per år
  • Motorfordonstrafiken per invånare på det kommunala vägnätet ska minska med 1 % per år

Läs om resultaten som Lund har uppnått

Tips för omställning

Sommargator

Ett populärt inslag i stadsmiljön är sommargator. Centrala gator stängs av för biltrafik under sommaren och fylls istället av gångstråk, växter, uteserveringar och sittplatser. Läs om hur Stockholm, Malmö och Uppsala jobbar med sommargator och sommarplatser för en trevligare stadsmiljö.

Byt bränsle.se hjälper bilförare att ställa om till fossilfritt

Många av dagens bilar kan tankas förnybart. Bilägare kan bidra till en snabb omställning till fossilfri biltrafik. Stockholms stads nya tjänst bytbränsle.se hjälper bilägaren i klimatomställningen.

På bytbränsle.se skriver besökaren in bilens registreringsnummer och får svar på om bilen kan köras förnybart och på vilka drivmedel. Tjänsten fungerar för alla svenskregistrerade personbilar samt lätta transportfordon upp till 3,5 ton. Tjänsten innehåller också fakta om olika drivmedel och guidar till tank- och laddplatser.

Prova själv på bytbränsle.se

Länktips

Fakta och info om transporternas klimatpåverkan finns hos Naturvårdsverket och Trafikverket. Kommunernas arbete med hållbara transporter jämförs av Trivector i kommunrankingen SHIFT.

2030-sekretariatet har tagit fram nationella och kommunala indikatorer för att följa utvecklingen.

I Naturvårdsverkets rapport Kartläggning av styrmedel som främjar omvandling av trafikleder i städer, identifieras hinder och möjligheter för svenska kommuner som vill omvandla trafikleder i större städer och utveckla mer hållbar tillgänglighet.

Statligt stöd

Stadsmiljöavtal – stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle. Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Läs mer

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen.  Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Läs mer om Klimatklivet.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.