Biogas

Det senaste om skattebefrielsen och GBER

Det finns inte längre några hinder för att återställa biogasens och biogasolens skattebefrielse med stöd av GBER. Energigas Sverige har gjort en tydlig sammanfattning av läget här.

Vad är biogas?

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs av biomassa, och som till största del består av metan. Biogas framställs av organiskt material som finns på jordens yta idag, medan naturgas bildades av organiskt material på jorden för miljontals år sedan och finns inkapslad djupt ner i fossila lager. Biogas ingår alltså i det kretslopp som finns på jorden idag, medan naturgas inte gör det. Biogas kan användas till produktion av värme och el, som fordonsgas eller som råvara eller energikälla inom industrin.

Hur framställs biogas?

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning. Mikroorganismer bryter då ner organiskt material i en syrefri miljö. Detta är ett sätt att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och restprodukter från till exempel livsmedelsindustrin eller jordbruket. Processen resulterar förutom i biogas också i en näringsrik rötrest som kan användas som biogödsel inom jordbruket. Biogas kan också framställas av restprodukter från skogen genom en alternativ process som kallas förgasning.

Varför biogas?

Biogas är ett sätt att sluta kretsloppet, och att effektivt ta hand om samhällets avfall. Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker till exempel för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka. Det räcker inte med bara en lösning för att fasa ut de fossila bränslena, men biogas är en del av lösningen. Biogas är nästan helt koldioxidneutral och släpper inte ifrån sig några farliga ämnen.

Tekniken kan utnyttjas lokalt, och man slipper då importera eller transportera råvaror långa sträckor. Mindre företag och kommuner kan etablera biogasanläggningar; det finns inget behov av att koncentrera produktionen till storstadsområdena.

Biogas är en del av lösningen på två politiska mål: 10% förnybara drivmedel till år 2020 och en fordonsflotta som är fossilt oberoende till år 2030.

Samverkan är nyckeln till framgång

Det är viktigt att olika aktörer inom kommunen samverkar så att hela kedjan fram till slutgiltig distribution av biogas fungerar. Utan denna samverkan är det mycket svårt att få till en framgångsrik biogasanläggning.

Konkreta exempel från kommuner

Många kommuner arbetar aktivt med biogas, här följer några exempel från våra medlemskommuner.

Lidköping kommun

I Lidköping kommun finns Lidköping Biogas som är en av världens första anläggningar för produktion av flytande biogas. Anläggningen förser både personbilar och tunga fordon med förnyelsebart bränsle. 2016 såldes anläggningen till Fordonsgas, men är fortfarande ett exempel på banbrytande kommunalt arbete med biogas.

Örebro kommun

Örebro kommun har ett mål att energitillförseln inom kommunen ska baseras på förnyelsebara energikällor till 2050, och en satsning på biogas är en av åtgärderna. Kommunen har arbetet med biogas som drivmedel sedan 2004, och från och med 2009 går alla stadsbussar på biogas. Det finns två platser i kommunen där privatpersoner kan tanka, och två andra tankstationer för lastbilar. Arbetet med biogas har sedan 2020 samlats i en samlad verksamhetsgren på tekniska förvaltningen. Kommunen har två anläggningar som producerar fordonsgas med lokala råvaror, och produktionen överstiger den lokala användningen. Därmed går en stor del av gasen på export. Detta är något som kommunen vill ändra på; de satsar därför hårt på att få fler att använda biogas.

Uppsala kommun

Uppsala har länge arbetat för att minska behovet av fossila bränslen, och var en av de första kommunerna som satsade på biogasproduktion. Kommunens biogasanläggning behandlar ca 30 000 ton matavfall från hushåll och företag varje år. Avfallet kommer till hälften från Uppsala kommun, och resterande kommer från norra Stockholmsområdet. Det kommunala bolaget Uppsala Vatten äger och driver ett publikt gastankställe, och kommunens biogasanläggning förser bland annat alla Uppsalas stadsbussar med gas varje dag. Uppsala kommun vann även årets biogasutmärkelse 2019 för sitt kravställande på biogas- och elfordon i upphandling av samhällsbetalda transporter.

Stockholms stad

Biogas har använts som ett fordonsbränsle i Stockholms stad i 20 år, och kommunen har ett utbyggt nät av tankstationer där privatpersoner kan tanka. I stadens två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonsbränsle, men också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Även matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns i kommunen för biogasproduktion. Biogas levereras till SL för drift av bussar samt till AGA Gas som säljer gasen vidare till personbilar och lastbilar. Stockholms stads kommunfullmäktige har beslutat att alla caféer och restauranger som serverar fler än 25 portioner per dag ska sortera sitt matavfall från och med 2021. För kontor och hushåll gäller detta från 2023.

Kristianstads kommun

Kristianstad är en av Sveriges ledande biogaskommuner, och biogasproduktion har pågått i Kristianstad sedan 90-talet. Biogasen produceras lokalt av Kristianstads Biogas, och säljs till E.ON. Kommunen har satt upp en biogasstrategi och hoppas utveckla biogasverksamheten i kommunen ytterligare.

Växjö kommun

Växjö kommun samlar in matavfall från hushåll till biogas. Biogasen driver stadsbussarna i Växjö, och det finns en tankstationen för privatpersoner. Slammet som blir över efter produktionen sprids på åkermark som gödsel, vilket slutet kretsloppet.

Länktips

Energigas Sveriges hemsida kan du läsa grundläggande information om biogas.

Det finns fyra större regionala nätverk för biogas, och du finner information om dem här: Biogas Syd, Biogas Norr, Biogas Öst och Biogas Väst.

Statlig utredning om biogas (2019) som kartlade hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och gav förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Klimatkommunernas remissvar på utredningen hittar du här.

Utförlig rapport (2017) från Stockholms stad som utvärderar kommunens biogasbehov.

Senast ändrad: 2023-08-22 10:48

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.