Fossilbränslefri fjärrvärme

En omställning av energiproduktionen är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. De klimatåtgärder som har fått störst effekt är ersättande av olja med biobränsle i fjärrvärme och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Att ta tillvara på restvärme från exempelvis lokal industri blir också allt vanligare.

Hög andel förnybart på många håll

Flera Klimatkommuner har en mycket hög andel förnybart i fjärrvärmen, som till exempel Lund, Kristianstad och Eskilstuna. Malmö Stad har beslutat att år 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och i ett nytt avtal med EON garanteras ett nollutsläpp av koldioxid. Målet är sedan januari 2014 uppfyllt beträffande el, men för värmeanvändningen har det endast varit cirka 40 procent.

Växjö kommunkoncern ställer sig bakom den färdplan som värmesektorn tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram och lämnar över till regeringen idag 20 mars. Färdplanen visar konkret hur Sveriges värmesektor ska vara helt fossilbränslefri senast år 2030.

Karlstad: Undersöker koldioxidinfångning

I Karlstads Energis två kraftvärmeverk produceras förnybar el och förnybar fjärrvärme av restprodukter från skogsindustrin. Kan anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska Karlstad Energi ta reda på tillsammans med företaget  Bioshare AB. De ska bygga en demonstrationsanläggning för koldioxidavskiljning vid Hedenverket i Karlstad.  Forskningsprojektet stöds av Energimyndigheten. Läs mer

Lund: Forskningens spillvärme värmer staden

Lunds kommuns energibolag Kraftringen deltar, tillsammans med bland annat Lunds kommun, i EU-projektet Cool DH. Projektet ingår i Horizon 2020-programmet och syftar till att ta fram nya och effektiva lösningar för fjärrvärme med låg temperatur. Se filmen här!

Klimatklivet – pengar till lokalt och regionalt klimatarbete

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Mellan 2015 och 2018 har 3200 åtgärder fått totalt 4,7 miljarder kronor i stöd. Det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.