Borås koldioxidbudget

Borås stad använder sin koldioxidbudget som sitt klimatmål: Klimatpåverkan från kommun och samhälle ska minska med 16 % årligen från och med 2020. Det finns ett politiskt uppdrag att koppla ihop koldioxidbudgeten och den ekonomiska budgeten. Här beskriver vi hur detta går till.

Vad ingår i Borås koldioxidbudget?

I Borås stads koldioxidbudget ingår konsumtionsbaserade utsläpp och kommunens organisation. Utsläppsutrymmet i budgeten bygger på IPCCs globala budget fördelat per invånare. Noggrannhet, detaljerad uppföljning m.m. utvecklas allt eftersom.

Klimatkommittén driver arbetet och följer upp

I beslutet om koldioxidbudgeten ingick också en skrivning om en förvaltningsövergripande klimatkommitté. Kommittén, som består av personer med kompetenser inom klimat och ekonomi, driver arbetet med budgeten och följer upp hur det går. Här finns uppföljningen från 2021.

Kopplar ihop den ekonomiska budgeten och koldioxidbudgeten

Borås stad har ställts inför några knepiga frågor. En sådan är hur man bäst kopplar ihop ekonomisk budget och koldioxidbudget.  Här finns några olika alternativ:

  • Det traditionella sättet att koppla ihop budget och koldioxidbudget skulle vara att lägga in ett avsnitt om klimatarbetet i budget. Våra kontaktpersoner i Borås stad tror att det skulle få väldigt liten effekt.
  • En annan lösning som har diskuterats är att beräkna klimatutsläppen för alla kommunens kostnader. Detta är inte möjligt i dagsläget.
  • På sikt kommer strateger i Borås istället att testa att beräkna klimatutsläppen för alla inköp. 

Idag är koldioxidbudgeten kopplad till budgeten genom att uppföljningen av koldioxidbudgeten sker inför arbetet med den ekonomiska budgeten. Det betyder att politiken i det ekonomiska budgetarbetet har tillgång till ett bra underlag för att intensifiera arbetet med klimatfrågor om det behövs.

Framöver kommer även investeringsbudgeten att kopplas till koldioxidbudgeten och till energi- och klimatstrategin. I investeringsbudgeten kommer man att märka ut vilka projekt som byggs på ett klimatsmart sätt eller som stödjer en övergång till ett klimatsmart samhälle. Dessa kallas för gröna projekt och kommer ingå i stadens portfölj med gröna tillgångar. I arbetet kommer Borås stad ta fram ett eget ramverk för vad som är en grön investering, så att förvaltningar och bolag kan se vad som krävs för att få en grön markering i investeringsbudgeten. Klimatstrateg och finanschef har möten med bolagen för att gemensamt granska deras investeringsbudgetar. Exempel på investeringar som är gröna är:

  • Energieffektiva byggnader bygg i trä eller andra klimatsmarta material
  • Avfallssystem som ökar återanvändning eller återvinningen av resurser
  • Infrastruktur för hållbara transporter
  • Infrastruktur för elfordon
  • Energieffektivisering
  • Klimatanpassning

På sikt kommer strategerna i Borås stad kunna se att de gröna tillgångarna ökar och om hur stor del av investeringsbudgeten som är grön. Det är viktigt att förtydliga att alla investeringar inte kan bli gröna – exempelvis investeringar i elsystemet som sannolikt är nödvändigt för klimatomställningen men som kan vara svåra att grönmarkera eftersom de även kan öka utsläppen av koldioxid.

Läs mer

Senast ändrad: 2022-06-29 12:17

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.