Medborgarengagemang

Olika former av medborgarengagemang har kommit att bli ett alltmer uppmärksammat sätt för kommuner att involvera sina invånare i klimatomställningen. Medborgarengagemang kan vara ett effektivt verktyg i omställningen, samtidigt som rättviseaspekterna av det lokala klimatarbetet kan stärkas. Att arbeta aktivt med en rättvis omställning inom kommunen och för kommunens invånare, handlar bland annat om att skapa utrymmen och möjligheter för invånare att delta aktivt på samma villkor. 

 

Att tänka på vid medborgardialoger

Det kan vara svårt och tidskrävande att fånga upp vad kommuninvånare vill och hur de ser på kommunens utveckling. För att skapa en givande och strategisk medborgardialog har vi följande tips:

 1. Välj slumpmässigt ut en grupp medborgare som kontinuerligt bjuds in för att diskutera komplexa frågor på djupet.
  Exempel: Uppsala och Jönköping har cykelråd vars uppgift är att på olika sätt agera för ett hållbart cyklande och vara referensgrupp till kommunen i aktuella cykelfrågor. Rådet ska även arbeta för en bättre dialog mellan kommunen, invånarna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Det handlar om att i ett tidigt skede i planeringen för cykelåtgärder få inspel och synpunkter på vad som ska prioriteras och hur cykelmiljöerna ska utvecklas.
 2. Ta medborgarnas hjälp att samla in data.
  Det kan handla om att dela ut mätinstrument av olika slag som medborgare hjälper till att samla in data med och rapportera. Det kan också vara ett bra sätt att samla in resdata.
  Exempel: Helsingborgs stad erbjuder de som bor och jobbar i Helsingborg en klimatapp. Det är ett samarbete med företaget GoLow. Invånare testar sitt klimatavtryck med appen och får information om hur de kan minska det. Förutom att invånarna får ett verktyg att minska sina egna klimatutsläpp så bidrar de till att stadens klimatarbete blir mer effektivt. Anonym insamlad data presenteras i en portal med analyser och statistik. Informationen kan leda till åtgärder som minskar klimatutsläppen i Helsingborg.
 3. Skapa forum för att utveckla nya lösningar.
  Kommunen tar hjälp av medborgare för att hitta nya lösningar på klimatutmaningar genom att utlysa tävlingar eller hålla Climathons.
 4. Återkoppling.
  Säkerställ att kommunen har en tydlig plan med medborgardialogen. Det ska till exempel framgå i vilka skeden i beslutsprocesser medborgarna har möjlighet att tycka till och hur deras synpunkter tas tillvara. Kommunen samordnar arbetet för klimatomställningen och har ansvaret för att bygga relationer med medborgare.

Några goda exempel:

Nu kan helsingborgare få 100 000 kronor till klimatprojekt

För att helsingborgarnas bästa idéer ska kunna förverkligas öppnar Helsingborg stad Klimatfonden med 1 miljon kronor i potten. Privatpersoner och ideella föreningar kan söka upp till 100 000 kronor till sina projekt för att minska klimatpåverkan. Under perioden 2 april till 29 april 2024 är den allra första ansökningsperioden för Klimatfonden öppen. Om inte hela miljonen delas ut i vår blir det en ny ansökningsperiod i höst. Läs mer om fonden här.

Kristianstad – Samrådsgrupp för klimatet

Sedan år 2020 har Kristianstads kommun upprättat en samrådsgrupp för klimatfrågor. I gruppen arbetar idéburna organisationer tillsammans med kommun för en minskad klimatpåverkan. Läs mer här.

Växjö – Invånardialog om en hållbar framtid

Växjö kommun har under arbetet med sitt hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 inkluderat dialoger med kommunens invånare i utvecklingsarbetet. Kommunen beskriver i programmet samtidigt att ett systematiskt dialogförande med invånare i samtliga utvecklingsfrågor är en av kommunens utmaningar i arbetet mot ett hållbart Växjö. Initiativet Projekt Vision 2050 ska samla kunskap kring vad Växjö kommuns intressenter, däribland invånare, menar att ett gott samhälle år 2050 innefattar och hur en väg dit kan se ut. Inom projektet ska samverkan mellan utvecklingen av hållbarhetsprogrammet och huvudsakliga styrprocesser i kommunen ske. Detta genom utvecklandet av metod och arbetssätt kring invånardialoger.

Helsingborg – Klimatdialoger

Hur gör vi staden klimatneutral tillsammans? Helsingborg stad bjuder in medborgare till 25 dialogtillfällen under 2024 för att bättre förstå vad Helsingborgs invånare behöver för att tillsammans kunna bidra till en klimatneutral stad år 2030.

Stockholm – Dialogutveckling tillsammans med medborgarna

Under 2021 utnyttjades medborgarpanelen för att få invånarnas synpunkter på hur Stockholms stad kan utveckla dialogen med medborgarna i miljö- och klimatfrågor. Genom webbaserade intervjuer med över 2000 stockholmare, samlade staden in synpunkter som framöver är tänkt att användas som underlag för att utveckla inkluderingen och dialogen med invånarna i klimatfrågor.

Lomma – Klimatpanel

Under våren 2024 har Lomma kommun arbetat med och tagit fram en ”klimatpanel”, bestående av engagerade medborgare i kommunen. Deltagarna har fått ta del av fyra föreläsningar på temat klimatomställning kopplat till kommunen. Efter föreläsningarna genomför deltagarna två workshops för att ta fram förslag på klimatåtgärder.

Förslagen kommer därefter presenteras för den politiska styrgruppen och ingår sedan i det förslag som kommunen presenterar för samråd i slutet av 2024. Då bjuds Klimatpanelen in igen för att ge synpunkter på om förslagen har utformats på ett lämpligt sätt. Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas för ett slutligt förslag på Energi- och klimatplan 2026–2030. Läs mer, och ta del av föreläsningarna här

Fler exempel

I Lund finns på museet FOSSIL en klimatutställning som universitetet ansvara för, Carbon Ruins. I Hammarby Sjöstad i Stockholm finns en testbädd för olika former av projekt som involverar medborgare i klimatomställningen. Läs mer om Hammarby Sjöstad 2.0 här. I Linköping genomfördes enkätundersökningar och fokusgrupper i arbetet med ett nytt klimat- och energiprogram. Läs mer om Linköpings klimatarbete här. I Södertälje har en medborgardialog i klimatfrågor genomförts. Läs mer här. 

Rapport om medborgarengagemang

I rapporten Från information till medskapande i den kommunala klimatomställningen kan du läsa mer om medborgarengagemang, vad forskningen säger och hur arbetet med medborgarengagemang ser ut i våra medlemskommuner. Författaren, Julia Johansson, gjorde sin praktik hösten 2021 på Klimatkommunerna. Här är en sammanfattning:

Även om många ser ett behov av att öka delaktigheten av invånare i klimatfrågor, återstår samtidigt utmaningar kopplat till hur utformningen av delaktighetsinitiativ bör ske. Det finns därav ett behov av att undersöka när och hur medborgarengagemang kan nyansera och stärka det lokala klimatomställningsarbetet.  

Denna rapport syftar till att ge en nulägesanalys över hur arbetet med medborgarengagemang i klimatfrågor ser ut lokalt i Sverige, utifrån den enkätundersökning som 20 av Klimatkommunernas medlemmar deltagit i under hösten 2021. Rapporten ämnar beskriva på vilka sätt som invånare inkluderas i det lokala klimatarbetet och samtidigt ge en analys över de utmaningar, möjligheter och utvecklingsmöjligheter som kan kopplas till detta arbete.   

Undersökningen visar att de tillfrågade kommunerna delvis inkluderar invånarna i klimatarbetet. Samtliga kommuner genomför insatser för att kommunicera klimatarbetet, bland annat genom webbinformation och kunskapshöjande arrangemang. Metoder för att konsultera invånare, liksom för att skapa dialog är också relativt utbredda bland respondentkommunerna. Få initiativ har tagits för att uppnå ett medskapande i den lokala klimatomställningen, alltså att låta invånare vara med och besluta och utforma klimatarbetet.  

En majoritet av de tillfrågade kommunerna står inför liknande utmaningar i arbetet med medborgarengagemang under klimatomställningen. Tid, ekonomiska resurser och organisatoriska förutsättningar är tre faktorer som av många anses vara begränsande faktorer för arbetet. Samtidigt ser kommunerna flera fördelar med ett medskapat klimatarbete, där medborgarengagemang kan bidra till att förankra åtgärder, skapa förtroende, öka engagemang och kunskap samt att skapa bättre beslutsunderlag för det kommunala klimatarbetet. 

Julia har även gjort en omvärldsspaning på hur nationella klimatmedborgarråd ser ut internationellt: ”Nationellt Klimatmedborgarråd”.

Tips på vidare läsning

Sveriges kommuner och regioners guide: Dialogguiden av SKR 

Brittisk organisation för offentligt deltagande: Involve UK

Viable Cities sidor om medborgarengagemang.

Senast ändrad: 2024-05-08 9:20

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.