Samhällsplanering och byggande

Hur ser framtidens samhälle utan utsläpp ut? Kommuner har en viktig uppgift i att redan idag planera för klimatsmart tillgänglighet. Funktionsblandad bebyggelse gör det möjligt för boende att gå eller cykla för att uträtta sina ärenden. I infrastrukturen får cykel, gång och kollektivtrafik företräde så att det blir lätt att göra rätt.

Steg ett är att kommunen har en vision och målbild av ett samhälle med nettonollutsläpp av växthusgaser och att denna är utgångspunkten för översiktsplaneringen. Genom tydliga målsättningar, dialog och krav i upphandlingar kan kommuner även bana vägen för att material och byggprocesser blir mer hållbara.

Översiktsplanering

Stockholm: Så ska staden växa

I Stockholm ska 140 000 bostäder byggas fram till 2030 och i stadens översiktsplan är ett av målen att staden ska vara ”vara en klimatsmart stad, där effektiv markanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och begränsad resursförbrukning.” Stockholms översiktsplan tar sikte på att skapa funktionsblandade stadsdelar för att öka tillgänglighet och främja hållbara transportval. Med arbetsplatser, handel, förskolor, skolor, kulturutbud, restauranger, parker mm nära, blir det lätt att gå och cykla i vardagen. Läs mer

Helhetsgrepp i nya stadsdelar

Strax väster om Linköpings innerstad ligger Vallastaden, en ny stadsdel i Linköping. Visionen har varit att skapa en varierad boendemiljö med människan i fokus. På fem år byggdes de första 1000 bostäderna av 40 aktörer. Det är rekord i både snabbhet och mångfald. Läs mer om Vallastaden

Borås vill visa att det är möjligt att bygga ny stad och lyfta fram alla de hållbarhetsnyttor det kan medföra. Resurseffektiv markanvändning, möjlighet att utveckla urbana kvaliteter samt hållbar mobilitet är bara några aspekter som fokuseras i Gässlösa.

I Örebro kommun är Smart Stad-konceptet ett politiskt prioriterat område. En ny smart stadsdel med 700 bostäder ska byggas; Tamarinden – där människor möts och husen delar energi. Parter i projektet är i dagsläget Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB och E.ON Energilösningar AB. Byggnaderna i området ska kunna reducera, producera och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Ett koncept som skulle optimera användandet av energi och på aggregerad nivå kunna avlasta energiproduktionen och hela energisystemet nationellt som internationellt. Genom området knixar sig Tamarindvägen som fungerar som ett urbant stråk och vardagsrum. Här får bilen stå åt sidan till förmån för människans vistelse och rörelse. I Tamarinden ska det finnas förutsättningar att leva hållbart i vardagen utan att äga bil. Konceptet omfattar t ex bil- och cykelpooler och god tillgång till lokaltransporter. Läs mer

I Barkarby i Järfälla ska fram till 2035 utvecklas 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor, tusentals nya arbetsplatser i innovativa och funktionella kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur.

Den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området växer fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framförallt med tanke på lukt, kommer NSVA att bygga över delar av Öresundsverket med grönytor. På det sättet integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse. Läs mer

Utsläppsfri arbetsplats

I juni 2023 invigdes EU:s första utsläppsfria byggarbetsplats i Östersund. Det banbrytande projektet är resultat av samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska.

Samverkan med näringslivet

LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Stöttas även av Informationscentrum för hållbart byggande. Läs mer

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan 50 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material. Läs mer på SKR:s hemsida och få tips från Göteborgs stad.

Dialog med byggherrar fungerar väl

Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet för kommuner att ställa egna, högre krav på tekniska egenskaper, exempelvis energiförbrukning, än vad som anges i BBR (Boverkets Byggregler). Detta hindrar dock inte att kommunerna har en god dialog med byggherrar om energilösningar för att nå bästa möjliga resultat för båda parter. Två av många kommuner som jobbar med detta är Karlstad och Växjö.

Karlstads kommun är medlem och aktiva i föreningen Hållbart byggande i Värmland, vars syfte bland annat är att samla  kommuner och byggherrar som vill bidra till ett mer hållbart byggande. Här är dialogen ett viktigt verktyg.

Växjö kommun har, i dialog med byggherrar, tagit fram kvalitetsprogram för nya områden, bland annat Vikaholm. Programmen ligger till grund för projektering, fastighetsförsäljning, bygglov och produktion.

Solna stad har tagit fram en guide som representerar stadens ambitioner inom en hållbar stadsutveckling. Materialet är lättillgängligt och rör saker som miljöklassning och materialval, hållbar resursanvändning, grönytor, dagvattenshantering, effektiv energianvändning, transporter, och mycket mer.

Länktips

I vägledningen Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt har Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL tagit fram underlag för upphandlare.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns stöd för byggupphandling och möjlighet att uppskatta klimatpåverkan vid krav i bygg- och anläggningsupphandling.

Snabba gatuomvandlingar – ett sätt att komma ett steg närmare att tillgodose nutida och framtida behov genom att testa, utvärdera och tillämpa framgångsrika åtgärder som kan leda till ökat stadsliv och livskvalitet, jämnare fördelning av utrymme mellan människor och bilar, förbättrade gång- och cykelmöjligheter, ökad urban grönska och fysiska och psykiska hälsofördelar för att nämna några fördelar.

Region Skåne har tagit fram en Handbok för den hållbara småstaden. Handboken innehåller 20 konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå för att öka hållbarheten. Den riktar sig till dig som arbetar med hållbar stadsutveckling i eller för en kommun och de byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprojekten.

Boverket har på sin hemsida en vägledning som syftar till att ge kommunerna stöd i översiktsplaneringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan.

Citylab är Sweden Green Building Councils certifieringssystem för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Genom Citylab får du vägledning, utbildning, erfarenhetsutbyte och möjlighet att certifiera ditt projekt.

I Bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som såväl viktiga aktörer i branschen som flera kommuner och organisationer ställer sig bakom, anges målet att till år 2030 ska sektorns utsläpp minska med 50 % för att sedan är 2045 nå nettonollutsläpp. I färdplanen lyfts fem nyckelfaktorer för att nå en klimatneutral värdekedja i byggbranschen:

  • Samverkan, ledarskap och kunskap
  • Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer.
  • En utveckling från linjära till cirkulära processer.
  • Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.
  • Offentlig upphandling som motor för omställning.

Regeringen har inrättat Rådet för hållbara städer, ett forum som består av tio statliga myndigheter och en intresseorganisation. Trafikverket är en av myndigheterna. Rådets uppgift är att stötta kommuner i deras arbete med mål 11 i Agenda 2030. Mål 11 handlar om hur städer och samhällen ska kunna bli hållbara.

TIPS!

Kolla in kampanjen ”En bättre dag” för att få inspiration i stadsplaneringen.

Senast ändrad: 2024-02-01 11:31

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.