Klimatnyckeltal för kommuner

Med bra klimatnyckeltal kan kommuner på ett trovärdigt sätt visa för kommuninvånare och andra intressenter vilken effekt olika satsningar ger. Det blir möjligt att bedöma om man rör sig mot uppsatta klimatmål, och att jämföra sitt klimatarbete med andra kommuner. Här presenterar vi ett antal klimatnyckeltal för kommuner, som bygger på befintlig klimatdata.

För att hitta källan till varje nyckeltal, titta i vår rapport ”Klimatnyckeltal för svenska kommuner – en förstudie gjord av Klimatkommunerna

Om Klimatkommunernas förslag på nyckeltal

I vårt arbete med att försöka hitta ett antal meningsfulla nyckeltal för kommuner som vill följa upp sitt klimatarbete har vi valt att utgå ifrån de klimatrelaterade nyckeltal som finns i databasen Kolada (som drivs av SKL och Finansinspektionen). Vi har identifierat områden där kommunerna behöver tillgång till statistik av god kvalitet, och föreslår nyckeltal som antingen enkelt kan läggas till i Kolada (om statistik redan finns tillgänglig) eller kräver lite mer utveckling (där statistik inte finns i nuläget, men där t.ex. Naturvårdsverket också ser behovet). Nyckeltal som finns i Kolada eller bygger på statistik som idag finns tillgänglig presenterar vi här nedanför. I vår rapport föreslår vi dessutom ett antal ytterligare områden där bra statistik på kommunnivå behöver utvecklas.

Energi

 • Utsläpp från egen uppvärmning i kommunen (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada
 • Koldioxidutsläpp från fjärrvärmen (Ton CO2-ekv/kWh). Det finns statistik
 • Resurseffektivitet i fjärrvärmen (primärenergifaktor). Det finns statistik
 • Klimatpåverkan från fjärrvärmen (C02-utsläpp från hela produktionskedjan, (ton CO2-ekv/kWh)). Det finns statistik
 • Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik
 • Självförsörjningsgrad av förnybar el (kWh lokalt producerad förnybar el/ kWh total elförbrukning, uttryckt i procent). Kan räknas ut med befintlig statistik
 • Nätanslutna solcellsanläggningar – installerad effekt (MW) Det finns statistik
 • Elproduktion av vindkraft inom det geografiska området (MWh) Finns i Kolada
 • Elproduktion av vattenkraft inom det geografiska området (MWh) Finns i Kolada

Transporter (geografiska området)

 • Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada
 • Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Det finns statistik
 • Andel fossiloberoende fordon (%) Det finns statistik
 • Genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/inv) Finns i Kolada
 • Bilinnehav per invånare. Det finns statistik
 • Befolkning i kollektivtrafiknära läge. Finns i Kolada
 • Cykelväg i kommunen (meter per invånare). Finns i Kolada
 • Nöjd-medborgar-index för gång- och cykelvägar (index 0-100). Finns i Kolada

Transporter (kommunorganisationen)

 • Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) Finns i Kolada
 • Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) Kommunen själv kan samla in
 • Andel förnybara drivmedel i kommunens egna fordon (%) Kommunen själv kan samla in
 • Kommunanställdas flygresor (mil per anställd och år) Kommunen själv kan samla in

  Konsumtion (geografiska området)

 • Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%) Finns i Kolada

Konsumtion (kommunorganisationen)

 • Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (kg CO2-ekv/år från inköpta livsmedel) eller
  (kg CO2-ekv/portion) för att jämföra mellan kommuner. Många kommuner följer upp genom sitt kostsystem.

Jordbruk

 • Koldioxidutsläpp från jordbruk i kommunen (ton CO2-ekv/år) Det finns statistik

Industri

 • Koldioxidutsläpp från industri och processer i kommunen (ton CO2-ekv/år) Det finns statistik
Rapport

Klimatnyckeltal för kommuner - en förstudie

Klimatkommunerna har med finansiering från SKL gjort en förstudie om klimatnyckeltal för svenska kommuner. I rapporten framgår bland annat vilken klimatdata som finns tillgänglig för kommunerna idag, framtagen av nationell nivå, och vilken typ av data som saknas.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.