Resepolicy för tjänsteresor

Genom att ta beslut om en resepolicy och genomföra åtgärder som går i linje med policyn kan kommunen göra det lätt för sina anställda att göra rätt. I resepolicyn rangordnas vilka färdsätt de anställda ska välja, för olika typer av resor.

Resepolicyn kan antingen enbart gälla resor inom tjänsten, eller sträcka sig till att gälla de anställdas resor till och från jobbet och den gäller ofta både anställda och förtroendevalda. Åtgärder som underlättar för de anställda att resa klimatvänligt enligt policyn kan exempelvis vara att inrätta en cykelpool, att erbjuda kollektivtrafikkort eller att se över pris och tillgång på parkeringsplatser.

Syftena med resepolicyn är oftast flera. Exempelvis skriver Jönköpings kommun i sin policy att syftet är att begränsa miljö- och klimatpåverkan, att effektivt använda kommunens tid och resurser, att förbättra medarbetarnas hälsa, att öka trafiksäkerheten, att minska bullret, men också att påverka hur utrymmet i staden används för att ge en mer rättvis tillgänglighet för alla trafikanter.

Här hittar du exempel på resepolicies från Örebro kommun, Lunds kommunJönköpings kommun, Botkyrka kommun och Linköpings kommun.

Exempel från Klimatkommunerna

Jönköping gör det lätt att resa rätt

Jönköpings kommun har ett mål i sin resepolicy att öka andelen tjänsteresor med gång, cykel och kollektivtrafik till 50 procent senast 2020. Kommunen har ökat tillgången på tjänstecyklar och kollektivtrafikkort på sina arbetsplatser och ledningen är tydlig med vikten av att följa policyn.

Vad står det i en resepolicy?

Många kommuner formulerar sin resepolicy som en rangordning av färdsätt, där följande alternativ ska övervägas i tur och ordning:

 • Först – överväg om du behöver göra resan alls. En del möten går att ta via Skype, telefon eller annan teknik för distansmöten.
 • Är det rimligt avstånd för att gå eller cykla?
 • Går det att åka kollektivt med buss, tåg eller spårvagn?
 • Om det saknas sätt att åka kollektivt kan en av kommunens egna bilar användas (de genomsnittliga utsläppen från privata bilar är betydligt högre än från kommunala bilar).
 • Går inte det kanske du kan köra med egen bil (men en del kommuner förbjuder detta).
 • Ska du resa så långt att det blir tidsmässigt orimligt att ta tåget eller bussen kan du behöva flyga. Detta tillåts ofta enbart vid internationella resor och klimatkompenseras ofta genom en intern klimatväxlings

Hur gör vi det lätt att följa policyn?

Här är några exempel på vad ni kan göra för att göra det lätt för era medarbetare att följa resepolicyn. Kanske får ni helt egna idéer också.

 • Kartlägga förutsättningar för förmånscykel
 • inrätta en intern bilpool
 • Inrätta en intern cykelpool
 • Se över pris/tillgång parkeringsplatser. Det är välkänt att hög tillgång på parkeringsplatser vid start- och målpunkt (till exempel hem/arbete) spelar mycket stor roll för valet av bil som färdmedel.
 • Neka ersättning av egen bil i tjänst under ett visst antal km/över huvud taget. Exempel på kostnadsberäkning privat bil i tjänst.
 • Erbjud förmånscykel
 • Erbjud duschmöjligheter på arbetsplatsen
 • Stimulera till resfria möten, genom att göra det tillgängligt, erbjuda utbildning, lyfta fördelar, eliminera tekniskt krångel
 • Inrätta en lokal koldioxidfond genom att lägga en avgift på varje flygresa som en kommunanställd gör, och körning med egen bil i tjänst. Avgiften används till att stimulera hållbart resande.

Vidare läsning

Trafikverket har gett ut skriften Rese- och mötespolicy – inspiration, fakta och exempel.

Energimyndighetens program Uthållig Kommun har gett ut Idébok för kommunalt transportarbete.

Trafikanalys gör nationella resvaneundersökningar.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.